Политика за поверителност

Уважаеми потребители, при ползване на интернет-страниците на Фондация „Комунитас“ Вие приемате настоящата Политика за поверителност, основана на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
1. Данни за нас като администратор на лични данни: ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС“, юридическо лице с нестопанска цел с дейност в обществена полза, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписвания с ЕИК 175205988, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул.“Патриарх Евтимий“ № 22, телефони: +359 29810555, +359 2 9813250; електронна поща: communitas.bg@gmail.com и irina.lilova@gmail.com.
2. „Лични данни“ по смисъла на GDPR и ЗЗЛД представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
3. Тази Политика за поверителност се отнася до личните данни, които Фондация „Комунитас“ събира в дейността си. Прилагаме я както по отношение на лични данни, събирани от Вас чрез интернет-страниците ни (www.communitas-bg.org, http://kultura.bg/web; http://kultura.bg, www.hkultura.com), така и по отношение на личните данни, предоставени на хартия, при кореспонденция чрез електронна поща, при сключване на договор и при всички други позволени от закона способи за събиране на лични данни.
4. Достъпът и преглеждането на интернет-страниците на Фондация „Комунитас“ (www.communitas-bg.org, http://kultura.bg/web; http://kultura.bg, www.hkultura.com) са възможни без регистрация и без предоставяне на лични данни като име, идентификационен номер, адрес на електронна поща или други специални данни.
5. Интернет-страниците на Фондация „Комунитас“ използват следните „бисквитки“ (cookies):
– Функционални неперсонализирани бисквитки, които осигуряват нормално функциониране на интернет-страниците;
– Аналитични персонализирани бисквитки на трети страни (google analytics), позволяващи статистика и анализ на трафика;
– Бисквитки за споделяне на съдържание на нашите интернет-страници чрез социални мрежи като Facebook, Twitter, Linkedin, Gmail и др., чрез които се активират бутоните за споделяне (share button). Фондацията няма влияние върху начина, по който социалните мрежи обработват събраната чрез тези бисквитки информация (описан в декларацията/политиката за поверителност на всяка от социалните мрежи).
Използваните бисквитки не са свързани персонално с Вас, не събират и не съхраняват информация за Вас и чрез тях не би могло да бъдете идентифицирани. Те са необходими единствено за правилната работа на интернет-страниците (без тях не бихме могли да осигурим ефективната им функционалност) и Ви позволяват да преглеждате и използвате функциите им и да ползвате съдържащата се в тях информация.
Посетителите на интернет-страниците ни биха могли по всяко време да предотвратят настройването на бисквитките на интернет-страниците или чрез съответната настройка на използвания интернет-браузер, както и да изтрият вече зададените бисквитки, но при деактивирането на настройката на бисквитките е възможно не всички функции на интернет-страниците ни да бъдат напълно използваеми.
6. При Вашето посещение на интернет-страниците ни, уебсайтът събира единствено информация от Вашия браузър, като: вид на браузъра, операционна система, използвана за достъп, уебсайт, от който се достига до интернет-страниците ни, дата и час на достъп, IP-адрес, доставчик на интернет-услуги на системата за достъп и други подобни данни и др. подобни данни, чиято цел е: а/ да можем технически да осигурим Вашия достъп до нашите интернет-страници; б/ да ни позволи адекватна реакция при кибер атаки спрямо интернет-страниците ни.
7. В някои от интернет-страниците ни (http://kultura.bg/web; http://kultura.bg) потребителите имат възможност да оставят коментари към публикациите. Това е възможно след регистрация/създаване на профил. За да се регистрирате и създадете профил е необходимо да въведете Ваши лични данни, като адрес на електронна поща, парола, населено място. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията (дата, час и IP адрес).
8. Когато извършвате някои действия на интернет-страниците ни – като публикуване на коментар под публикация и препоръчване на публикация, уеб-сървърът автоматично записва Вашия IP адрес, дата и час (timestamp).
9. За целите на абонаментите за наши издания, събираме от Вас лични данни, като:
име и фамилия, телефон, адрес на електронна поща, длъжност, ЕГН (при издаване на фактура на лицето), адрес, без които не бихме могли да извършим абонамента.
10. Интернет-страниците ни съдържат координати за контакт, чрез които можете да се свържете с нас, включително чрез електронна поща. Ако се свържете с нас чрез електронна поща, изпратените доброволно от Вас лични данни (напр. име и електронна поща), се получават и съхраняват от нас с цел обратна връзка (отговор на поставен въпрос, предоставяне на поискана информация и т.н.). В случай че е необходимо предоставянето на допълнителна информация от Ваша страна (вкл. лични данни), ние ще се свържем с Вас и ще Ви уведомим за тази необходимост, като посочим основанието за същата (информация, необходима по закон, информация, необходима за сключването и/или за изпълнението на договор и т.н.).
11. Извън интернет-страниците ни, Фондацията обработва лични данни, доколкото същите са необходими за обезпечаване на текущата й дейност и/или за предоставяне на изрично заявено и търсено от Вас участие в обществено полезната дейност на Фондацията, като: предоставяне на информация, предоставяне на услуга, включване в наш проект или събитие, кандидатстване в обявен конкурс и/или в програма за подпомагане и други подобни. В най-честите случаи Вие ни предоставяте лични данни във връзка с:
а/ участие на физическо лице в нашата дейност, което ни предоставя свои лични данни, като имена, адрес, електронна поща и/или пощенски адрес; онлайн идентификатор, IP адрес, номер на банкова сметка и други подобни данни, които са необходими за еднозначно индивидуализиране и за реализиране на търсеното взаимодействие;
б/ участие на юридическо лице в нашата дейност, в които случаи измежду предоставяните и характеризиращи самото юридическо лице данни (фирмено наименование, ЕИК, телефон, адрес, e-mail, банкова сметка и други подобни) са могат да бъдат включени и лични данни на физическите лица, които представляват юридическото лице.
12. В своята дейност не събираме и не обработваме специални категории лични данни (т.нар. „чувствителни данни“) на конкретни физически лица, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или други подобни. Ако все пак по повод нашата дейност такива данни ни бъдат предоставени, то обработването им се извършва в съответствие с т.13.
13. В своята дейност Фондацията се ръководи от обявените в Регламент (ЕС) 2016/679 принципи на обработване, а именно: личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните; събирани са само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с определените цели; съхранявани са във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото според целите за обработване; в определени от закона случаи лични данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото биха били обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели и само при условие, че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки.
14. Предоставяните лични данни се обработват законосъобразно от Фондацията, като във всеки случай на обработване на лични данни е налице някое от регламентираните в приложимото право условия (основания) за обработване, а именно: обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор; субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Фондацията; обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Фондацията, като администратор на лични данни; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.
15. Ние можем да предаваме/предоставяме достъп до лични данни към други лица само ако е налице законово основание за това. Конкретните получатели на данните се определят за всеки отделен случай, съобразно съответната необходимост и според приложимото законово основание, като общите категории получатели на данни са следните:
а) получатели – трети лица, които действат от наше име, с оглед по-нататъшна обработка на данните съгласно целта, за която данните са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например: специализирано съдействие на трето лице, за да бъде обслужвана дейността на Фондацията или за да бъде извършвана техническа поддръжка на нашата дейност и други подобни услуги, изискващи специални компетенции, вкл. лица, предоставящи куриерски услуги, доставчици на платежни/банкови услуги, доставчици на IT-услуги, на счетоводни и юридически услуги и други подобни;
б) получател – трето лице, ако Фондацията бъде задължена да изпрати данни по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или надлежен акт на орган, както и ако разкриването на лични данни ни е разпоредено в процеса на наказателно или на друго правно разследване или на съдебно производство в страната или чужбина, на държавни и общински органи, институции и/или лица, извършващи обществени/публични услуги, с оглед изпълнение на задължения по закон;
в) други лица, които имат право на обработване на лични данни и спазват приложимото право по защита на лични данни.
Личните данни не се обработват с комерсиални цели и не се предоставят на комерсиални организации.
16. Страна, в която се съхраняват и обработват данни на клиентите ни: преимуществено в Република България.
17. Като администратор, ние съхраняваме лични данни за срока, необходим за постигане на целта на обработване, но не по-малко от законоустановения срок, или до окончателно решаване на евентуално възникнали по дадено отношение въпроси и/или претенции.
18. В съответствие с приложимото право за защита на лични данни, субектите на лични данни имат право да поискат от администратора:
– достъп и информация относно личните си данни при нас: потвърждение, че обработваме данни на субекта; искане за предоставяне на копие от тези данни, освен ако това предоставяне би повлияло неблагоприятно върху правата и свободите на други лица;
– поправяне на данните: поправка или допълване на неточни или непълни лични данни;
– ограничаване на обработването на данни или изтриване на данни: ако същите повече не са необходими за целите, за които са събрани, или при оттегляне на съгласието за обработването им (ако обработването на данните се е основавало на съгласие от субекта на данни). Ако продължаването на обработването на данните се налага поради изпълнение на законово задължение (напр. счетоводно и данъчно обработване), поради установяване, упражняване или защита на правна претенция или при друг, правно защитим, интерес, е възможно искането на субекта за ограничаване/изтриване на данни да не бъде уважено.
19. Не събираме такси при упражняване на правата на клиентите ни относно личните данни. Ако исканията на субекта на данните са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, законодателството ни предоставя право да наложим разумна такса или да откажем информация по подобни искания.
20. В срок до един месец се ангажираме да отговорим на Ваше искане по т.18 – т.19 и/или на друго запитване, което можете да отправите чрез електронно съобщение в посочената по-горе електронна поща на Фондацията communitas.bg@gmail.com или чрез писмено искане, изпратено на пощенския адрес на Фондация „Комунитас“: гр. София 1000, район „Средец“, бул. “Патриарх Евтимий“ № 22.
21. При извършване на промени, актуализираният вариант на Политиката за поверителност ще бъде незабавно обявен на интернет-страниците ни.
22. Ако желаете да упражните своите права, можете да се свържете с нас на посочените в т.1 и в т.20 адреси – пощенски административен адрес или електронен адрес на Фондацията.
23. С оглед защита на Вашия интерес, предоставяме информация за контакт с надзорния регулаторен орган по защита на лични данни в Република България, пред когото имате право да внесете жалба, ако счетете, че защитата на личните ви данни е била застрашена или нарушена от наша страна:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Адрес:, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
София 1592
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg