2
1206

ПОРТАЛ „КУЛТУРА” ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ

За принос в областта на литературата и хуманитаристиката 2013 г.

Наградите за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2013 г. се присъждат от Портал Култура в три категории. Срокът за кандидатстване е до 20 март 2014 г.

Статут

Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”.

1. Те предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:

проза (сборник с разкази, повест, роман);

хуманитаристика;

специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.

2. Във всеки раздел се присъждат:

I награда (в размер на 5000 лв.);

II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват книги, които отговарят на следните изисквания:

– да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;

– да са дело на съвременен български автор;

– да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и да отстояват общочовешките и християнски ценности;

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 20 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр с кратка творческа справка за автора, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” (тук).

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:  София 1000, Фондация „Комунитас”, бул. „Патриарх Евтимий” 22.

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.

ЖУРИ

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ

Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 24 май) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.

Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.

То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.

 

Фотографията на главната страница е на Гергана Динева.

2 КОМЕНТАРИ