За проекта

Порталът  Култура.бг е  свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат, което си поставя следните цели:
–  да предлага компетентен, но не и свръхспециализиран поглед, интересен единствено за  академичната аудитория;
– да не налага някаква единствено възможна и валидна гледна точка, а да отстоява идеята, че културата е съобщност на ценности и идеи;
– да съвместява българската и глобалната гледна точка, надмогвайки културната самозатвореност;
– да използва езика на диалога, а не на конфронтацията;
– да изповядва принципа на толерантността, задължителен за всички публикации на авторите в сайта, независимо от различието в гледните точки. Да зачита достойнството на другия и другите, което изключва всяка дискриминация.