0
1946

Творим щастие

Относно идеята за Европейска столица на културата

t9

Текстът представя концептуално кампанията по кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г., в която основополагаща е идеята за ролята на културата и творчеството за благосъстоянието на хората и обществото.

Щастието е дълговечният и безспорен телос на човешката природа. Нашата цел е да развиваме и отстояваме чрез култура една среда, която обуславя щастие. Ние разбираме щастието – в съгласие с дългогодишна европейска мисловна традиция – като благополучие или добруване.

Наистина, щастието е разбирано по различни начини в историята на културата, но неговият смисъл на благополучие или добруване е отстояван още от Античността. Сократ го схваща като самоусъвършенстване, насочено към добър живот, което за него е същото като водене на нравствен живот. Аристотел и стоическите философи го разбират като благосъстояние, изразяващо се в живот, съгласуван с добродетели. Докато хедонистични мислители като Епикур го виждат в живот на умерено удоволствие, насочен към спокойствие на ума и здраве на тялото.

Векове по-късно стремежът на Новото време към универсално знание вдъхнови надеждата за всеобщо щастие. Кант го потърси в общността на рационални същества, действащи съгласно универсално добри максими и третиращи се едно друго като цели в себе си (и никога като средства). Маркс си го представи като социално благополучие, разпростиращо се до всички членове в едно безкласово общество. Докато утилитарни теоретици като Джон Стюарт Мил се надяваха да го постигнат като най-голямото щастие за най-голям брой хора.

Повече от всякога преди мислители на миналия век насочиха вниманието върху щастието на отделния човек. Жан-Пол Сартр го свърза с индивидуалната човешка свобода, ненакърнена от основни материални потребности. Еманюел Левинас го схвана като радостно осъществяване чрез етична загриженост за другия. Юрген Хабермас го вижда в една нормативно реализирана човешка еманципация. Докато Мишел Фуко го свърза с иновации, на практика осъществявани с помощта на ценности като истина, грижа за себе си и само-творчество.

t8

Сред множеството идеи и надежди за щастие в нашата културна традиция, днес ние признаваме, че неговото постигане е колкото мултифасетно, толкова и отворено, както в личен, така и в социален план. Докато нашето лично добруване винаги е било наша непосредствена грижа и отговорност, в нашата кибер епоха ние никога не сме били по-склонни да го търсим в асоциация с други. Ние вярваме, че културата прави възможно сплотяването на нашата общност от народи в Европа и света, като в същото време предоставя своите прозрения на отделния човек да продължи и сътвори своето индивидуално щастие. Ние вярваме, че културата създава атмосфера на взаимно разбирателство и толерантност, които са условие за ефективна мисъл и продуктивно взаимодействие в нашата епоха на глобализация, мултикултурализъм и многообразие. Ние вярваме, че културата сближава хората един с друг, създавайки мостове между тях, независимо от техните различия като етнос, националност, раса, пол, религиозни убеждения, възраст, увреждания, социален произход или сексуална ориентация. И наистина културо-творчеството винаги е приветствало всеки, който някога е бил определян като „друг”.

Ето защо нашата цел е да се създаваме култура от най-високо качество и да я интегрираме като съществен елемент от нашия живот по един всепроникващ и устойчив начин. Искаме да предлагаме култура, която отразява загрижеността на нашата европейска и глобалната общност за просперитет и еманципация, за човешко развитие и само-творчество, за социална справедливост и хармонията с природата. Искаме култура, която стимулира нашето критическо мислене и креативност, нашето личностно развитие и самосъзнание. Искаме култура, която внушава чувство за принадлежност към по-голяма общност и подготвя гражданството да посрещне предизвикателствата чрез активно участие.

Ние знаем, че можем да осигурим проспериращо и щастливо съвместно съществуване на нашата многообразна общност от хора, защото ние създаваме културата, на която то се крепи. Това е културата на щастието, така естествено и необходимо, както благото на свободата и красотата, грижата и любовта, радостта и успеха е за всеки. Ние знаем как да Ви я поднесем! И ще го направим!

Росен Русев е философ. Защитил е докторат в Ню Скул в Ню Йорк. Доцент по съвременна философия във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.